Kde je lépe
než tady?
 
 

Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou

26. 7. 2021 (18:07:20), Lubor Bořek
Základní údaje
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.05/04.0017

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Výzva: Královéhradecký kraj - výzva č. 4 pro GP - oblast podpory 1.1
Prioritní osa 7.1 - Počáteční vzdělávání
Oblast podpory 7. 1. 1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání 


Žadatel projektu
Základní umělecká škola Police nad Metují, okres Náchod

Partner projektu
Univerzita Hradec Králové - Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby

Doba trvání projektu
1. 9. 2011 - 31. 12. 2012
celkem 16 měsíců

Klíčové aktivity projektu
Laboratoř filmové tvorby
Laboratoř hudební improvizace
Laboratoř zvukové tvorby
Laboratoř experimentálního tance
Laboratoř multimédií

Proč laboratoř?
Inspirovali jsme se v přírodovědných oborech, kde si při laboratorních cvičeních žáci nejdříve prakticky ověřují teoretické principy a osvojují základní úkony, a pak teprve provádějí složitější a odbornější postupy.

Umělecká laboratoř
Uvedené laboratorní metody jsme přenesli do studia uměleckých oborů - jak do výuky multimédií, tak do využití multimediální techniky při výuce. Výukový proces byl rozčleněn do jednoduchých a snadno osvojitelných cvičení a tím usnadněna umělecká tvorba vázaná na zvládnutí technologií.

Cíle projektu
Vytvoření nových metodik pro výuku uměleckých oborů ZUŠ
Implementace ICT a multimediální techniky do vzdělávacích zaměření, kde se zatím běžně nevyužívají
- hudební obor - jazzová improvizace
- taneční obor - experimentální tanec a improvizace
Prohloubení těchto trendů tam, kde jsou už v naší škole zavedené
- multimediální výtvarná tvorba
- zvuková tvorba a elektronické zpracování hudby
Shrnutí metodických materiálů v Multimediálním manuálu
Přenositelnost metodik na jiné typy škol (základní a střední školy)

Laboratoř filmové tvorby
Je základní aktivitou projektu, která stála na jeho počátku. A tak, jako film obsahuje kromě obrazové složky také stránku pohybovou a zvukovou, tak se k filmové laboratoři vztahují i další klíčové aktivity projektu, laboratoře improvizační, zvuková a taneční.
Stěžejní činností byl vývoj vzdělávacího programu pro výuku dětské filmové tvorby, metodiky "Učit se film" - s důrazem na hravost, výtvarnost a technickou nenáročnost
(autoři doc. PhDr. Jaroslav Vančát PhD., MgA. Matěj Smetana PhD.). Metodika byla ověřena partnerem projektu KVKTT UHK na ZŠ, SŠ a ZUŠ v Hradci Králové a lektorkami ZUŠ Police na malotřídních školách. V rámci ověřování bylo také uskutečněno vzdělávání metodiků.
Dále probíhala vzdělávací činnost pro žáky ZUŠ ve spolupráci s pedagogy a filmaři (FAMU, FHS UK, ČT…):
- střih v programu Avid - Tomáš Budinský
- filmový dokument - Jan Šípek
- videostřih - Ondřej Vavrečka
- PC animace I - Jan Slavíček
- PC animace II - Jaroslav Vančát a Matěj Smetana
- Videoart I - Pavla Sceranková
- Videoart II - Dušan Zahoranský
- Film a hudba - Stanislav Vaněk
- Hraný film - Jiří Maixner a Ondřej Martinec
- Kamera - Jiří Vlnas
V rámci vzdělávacích aktivit byly do Grafického studia pozvány základní školy spádové oblasti na specializované workshopy, tato činnost, včetně nastartované výuky a dalších vzdělávacích akcí pokračuje i v rámci udržitelnosti.
Bylo zakoupeno potřebné vybavení pro Grafické studio a videoateliér (počítače iMAC, fotoaparáty, videokamery, videomix pro živý střih...)

Laboratoř hudební improvizace
Paralelu k vizuální složce filmu jsme v hudební oblasti optimálně nalezli v jazzové improvizaci.
Improvizace v hudbě vyžaduje především uvolněnost a vnímání ostatních - z toho vzniká vzájemná souhra, tak typická právě pro jazz. Zároveň jsou ale tyto kompetence přenositelné do běžného života mimo hudební oblast.
Improvizace je součástí osnov pro ZUŠ, ale běžně se nevyučuje, protože ji většina učitelů sama neovládá. Až na světlé výjimky není totiž na konzervatořích a vysokých školách vyučována, proto se ji improvizující učitelé většinou naučili v rámci své vlastní hudební praxe. Hlavní aktivitou této laboratoře proto byla praktická výuka jazzové improvizace pro učitele ZUŠ a jejich žáky ve spolupráci s předními hudebníky:
- Jiří Stivín - improvizační dílny v ZUŠ Police, účast na improvizačních víkendech CAP-Art ve Všenorech u Prahy
- Martin Brunner - jazzové improvizační dílny v Polici nad Metují
- Letní jazzová dílna Karla Velebného ve Frýdlantu (pro vybrané aktivní účastníky předchozích aktivit)
Na základě zkušeností z improvizačních dílen byla vytvořena metodika výuky hudební improvizace "Jazzování" a improvizace zařazena do běžné výuky, kde pokračuje v rámci udržitelnosti a při vyučování byla a je využívána zakoupená audiovizuální technika.

Laboratoř zvukové tvorby
Zvuková stopa je nedílnou složkou audiovizuálního díla. Tato klíčová aktivita ale řeší nejenom samotný zvuk, ale také digitální hudbu tak, jak jsou definovány nové vzdělávací oblasti digitální umělecké produkce RVP pro ZUV. Zavedení výuky předmětů Elektronického zpracování hudby 
a zvukové tvorby si vyžádalo vývoj osnov a vytvoření vzdělávacích obsahů předmětů. Byly k tomu využity i zkušenosti s pilotáží RVP v oblasti multimédií.
V průběhu realizace laboratoře došlo k proškolení pedagogů i žáků školy v práci s programovým vybavením lektorem Jarkem Musilem.
Byla zavedena výuka předmětů EZHZT, která pokračuje v rámci udržitelnosti projektu.

Laboratoř experimentálního tance
Filmový příběh v projektu reprezentuje tanec 
svou pohybově-estetickou složkou, která zároveň eliminuje problémy spojené s amatérským hereckým projevem. Orientace na taneční experimentování si vyžádala specializované vzdělávání, zaměřené na školení klasických tanečních technik, improvizace, pantomimy
, práce s rekvizitami a pohybu po jevišti, které zajistili lektoři:
- Jiří Lössl
- Jitka Švandová
- Edgar Mojdl
- Mirka Eliášová
Do výuky byla zavedena nová audiovizuální technika - a to nejenom pro snímání tance, prezentaci a následné korektury, ale i obohacení tanečního projevu multimediálními prostředky
při využití pohybu na netradičních místech (les, louka, skály). Prostředí bylo snímáno audiovizuální technikou a použito v choreografii formou projekce. Došlo tak k vytvoření virtuálního prostředí v němž se pohybovaly živé tanečnice.
Výsledky ze vzdělávání byly shrnuty do metodiky taneční improvizace, která je v rámci udržitelnosti nadále využívána při výuce.

Laboratoř multimédií
Pátá laboratoř, bez vlastního garanta, vizuálu a sminimálním rozpočtem byla zaměřena na integraci výsledků čtyř předchozích laboratoří formou multimediálního jevištního vystoupení, které představilo svébytnými prostředky známou Pověst o pokladu v Polickém klášteře. Program byl živě snímán technikou vícekamerového záznamu.

Monitorovací indikátory (plán / skutečnost)
počet nově vytvořených / inovovaných produktů - 6 / 6
- Učit se film - metodika výuky filmové tvorby
- PC animace - kurz v programu Adobe Flash (komponenta ICT)
- Jazzování - kurz hudební improvizace v ZUŠ
- Sequel 3 - průvodce úvodními kroky (komponenta ICT)
- Tanec - metodika improvizace a choreografie
- Poklad - záznam vystoupení
počet podpořených osob
- poskytovatelé služeb - 19 / 26
- pracovníci v dalším vzdělávání - 45 / 116
- osoby v počátečním vzdělávání - děti, žáci - 800 / 1346