Kde je lépe
než tady?
 
 

Stanovy SRPŠ

3. 9. 2021 (14:02:56), Lubor Bořek

STANOVY

 

Spolek rodičů a přátel školy

při Základní umělecké škole v Polici nad Metují

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 

1)      Název spolku:            Spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole  

                                   v Polici nad Metují

 

Zkráceně lze také užívat:       SRPŠ při ZUŠ v Polici nad Metují

(dále též „spolek“).

 

2)      Sídlo spolku:                          Komenského náměstí 108, Police nad Metují

 

3)      Spolek rodičů a přátel školy při ZUŠ v Polici nad Metují  je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

4)      Spolek rodičů a přátel školy při ZUŠ v Polici nad Metují je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí a mládeže. Hájí a prosazuje jejich vzdělání a výchovu a všestranný rozvoj jejich osobností ve spolupráci se ZUŠ v Polici nad Metují.

5)      K zabezpečení svých cílů jedná se školami a výchovnými zařízeními, s orgány samosprávy a státní správy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování.

 

Čl. 2 Účel spolku a jeho hlavní činnost

 

1)      Činnost SRPŠ při ZUŠ v Polici nad Metují je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc ZUŠ při plnění jejího poslání.

2)      Ke splnění těchto základních cílů zejména:

-          působí na rodiče ke správné výchově dětí v rodině

-          seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly ZUŠ a s úlohou rodičů při jejich naplňování

-          seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování

-          pořádá kulturní, společenské a vzdělávací akce

-          zajišťuje prodej propagačních předmětů

-          přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí

 

 

 

Čl. 3 Členství ve spolku

 

Členství v SRPŠ je dobrovolné. Členem SRPŠ se může stát osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami SRPŠ a jeho činností.

Vznik členství:

-          rodiče a zákonní zástupci žáků školy se stávají automatickými členy spolku zaplacením členského příspěvku

-          ostatní osoby se stávají členy SRPŠ po podání písemné přihlášky Radě rodičů a zaplacením členského příspěvku, stanoveného Radou rodičů

Člen SRPŠ má právo aktivně se podílet na každé činnosti SRPŠ, pracovat v orgánech spolku, vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání svých návrhů

 

 

Členství člena SRPŠ zaniká:

-          u automatických členů ukončením školní docházky žáka do školy

-          doručením písemného vystoupení Radě rodičů;

-          vyloučením pro neplacení členského příspěvku ve lhůtě určené Radou rodičů, o vyloučení člena rozhoduje Rada rodičů SRPŠ;

-          úmrtím člena;

-          zánikem spolku.

 

Při ukončení členství nebo vyloučení člena ze SRPŠ mu nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku, poskytnutých finančních prostředků či jiných darů.

Člen SRPŠ je povinen dodržovat stanovy SRPŠ, rozhodnutí orgánů SRPŠ a zaplatit ve stanovené lhůtě členský příspěvek.

 

  

Čl. 4 Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

-          Rada rodičů

-          předseda spolku

-          místopředseda spolku

 

1)      Nejvyšším orgánem SRPŠ je Rada rodičů, kterou tvoří dobrovolní zástupci jednotlivých tříd.

2)      Do výlučné kompetence Rady rodičů patří rozhodovat o změnách stanov, o výši členského příspěvku člena SRPŠ, o přijetí nebo vyloučení člena SRPŠ, o rozpuštění SRPŠ nebo o sloučení s jiným subjektem, o volbě předsedy a místopředsedy. 

Rada se schází nejméně 1x do roka, aby připravila plán na školní rok, rozhodla o zásadních otázkách SRPŠ a schválila a zkontrolovala činnost SRPŠ (včetně hospodaření) za uplynulé období.

Rada rodičů je usnášeníschopná při nadpoloviční většině svých členů.

 

3)      Předseda je statutárním orgánem SRPŠ, který je oprávněn jednat vůči jiným organizacím včetně styku s bankovními ústavy. V jeho pravomoci je také možnost určit dle potřeby další osoby z výboru SRPŠ, které mají dle podpisových vzorů přístup k bankovním účtům SRPŠ. Předseda řídí SRPŠ a rozhoduje o všech záležitostech týkající se činnosti SRPŠ, které nepatří do výlučné kompetence Rady rodičů.

Předseda ustanovuje do funkce pokladníka SRPŠ

 

4)      Místopředseda zastupuje předsedu SRPŠ v době jeho nepřítomnosti.

 

5)      Funkce předsedy, místopředsedy a ostatních členů Rady SRPŠ začíná okamžikem zvolení nebo ustanovení a je pětileté.

  

Čl. 5 Zásady hospodaření

 

1)      Majetek SRPŠ tvoří členské příspěvky všech jeho členů. Jejich minimální výši stanovuje Rada rodičů.

2)      Spolek může získat další finanční prostředků z darů, subvencí, sponzorské činnosti, výnosů z jmění, z prodeje propagačních předmětů, z výtěžků získaných při společenských, kulturních a jiných akcí. 

3)      Prostředky jsou určeny zejména pro podporu veškeré činnosti ZUŠ nad rámec základní výuky

4)      Se svým majetkem hospodaří SRPŠ samostatně, podle zákonných předpisů

5)      Kontrolu hospodaření provádí Rada rodičů

 

  

Čl. 6 Zánik spolku

1)      Spolek zaniká:

-          zrušením spolku s likvidací

-          fúzí spolků

-          rozdělením spolku.

 

2)      O zániku SRPŠ rozhoduje Rada rodičů a předseda SRPŠ provede všechny úkony, spojené se zánikem spolku a se změnami ve spolkovém rejstříku. Při zániku se stanoví likvidační komise, která vypořádá práva a závazky SRPŠ.

 

3)      Zaniká-li SRPŠ likvidací, likvidační zůstatek připadne organizaci, která má podobné poslání a cíle jako SRPŠ.  Pokud taková organizace ve městě nepůsobí, likvidační zůstatek připadne Základní umělecké škole v Polici nad Metují k financování mimoškolních aktivit pro své žáky.

 

 

Čl. 6. Závěrečná ustanovení

 

1)      Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..

2)      Změny těchto stanov schvaluje Rada rodičů SRPŠ ve formě písemných číslovaných dodatků.

3)      Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2017.